TEAMBUILDUILDING DÂN GIAN
|
TEAMBUILDING HIỆN ĐẠI
|
TEAMBUILDUILDING DÂN GIAN
Mang đến những trò chơi của thời xưa, đưa các bạn trở về với những ngày thơ bé
TEAMBUILDING HIỆN ĐẠI
Các trò chơi mới, mang màu sắc hiện đại, phù hợp với đoàn mong muốn những hoạt động trải nghiệm mạnh